Veldindeling
geschreven door
Bestuur

17
nov
Overzicht

RIK: 10.00 TKB VR8, 12.15 TKB 4, 14.30 TKB 3, 17.00 TKB 15

Veld 3: 12.15 TKB VR3

JANS: 12.15 TKB 5, 14.30 TKB 13, 17.00 TKB 17