Ereleden

The Knickerbockers kent veertien ereleden. Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 stemgerechtigde leden door de ALV met ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd (definitie uit statuten van 12 juli 1967).

The Knickerbockers kent tienleden van verdienste. Op 23 april 2003 is de titel 'Lid van Verdienste' ingevoerd om leden te bedanken voor hun ver bovengemiddelde inzet voor de vereniging. De verdiensten van ereleden zijn dusdanig groot, dat het erelidmaatschap moeilijk te verkrijgen is, vandaar de invoering van een titel voor leden van verdienste. 

Een overzicht van de ereleden en leden van verdienste:

Ereleden

 Wim Neef Jacob Dik   Ger Lanjouw Bienze Wijbenga 
 Marije Boot Paul van Gorkum  Peter Haagen  Kees van Hassel 
 Robert Jager Jan Jager  Kees de Jong  Jan W.F. Rosier 
 Jan Verbeeten  Frank de Vries    
 

Leden van verdienste

 Tim Verver Jonnes Bouma  Riepko Buikema Feike Kramer
 Benny Bakker  Andre van den Ende  Mattijs Meiboom  Pieter-Dirk Boekel
 Herman Heidinga  Timon van Rijs  Michiel Kooiker